An Te Liu Halcyon Drift (Bubba), 2018, 17 ¾" × 18" × 13 ½", Bronze, Edition of 3
×